ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be practiced of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be practiced of*, -be practiced of-

be practiced of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสนาม[v.] (jēnsanām) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสังเวียน[v.] (jēnsangwīen) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนเวที[v.] (jēnwēthī) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be practiced of
Back to top