ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be practicable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be practicable*, -be practicable-

be practicable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้งาน[v. exp.] (chai ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable ; use FR: être utilisable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be practicable
Back to top