ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be powerful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be powerful*, -be powerful-

be powerful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงพลังอำนาจ (v.) be powerful See also: be influential Syn. มีอำนาจ
ทรงอำนาจ (v.) be powerful See also: be influential Syn. มีอำนาจ, ทรงพลังอำนาจ
มีอำนาจ (v.) be powerful See also: be influential Syn. ทรงพลังอำนาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be powerful
Back to top