ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be plentiful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be plentiful*, -be plentiful-

be plentiful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be plentiful (vi.) มากมาย See also: ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์ Syn. overflow
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดื่น (v.) be plentiful See also: be abundant, be numerous, be bountiful Syn. ดก, ถมเถ, มีมาก, เกลื่อนกลาด
บริบูรณ์ (v.) be plentiful See also: be abundant Syn. มาก, มากมาย, ดก Ops. ขาดแคลน
มีมาก (v.) be plentiful See also: be abundant, be numerous, be bountiful Syn. ดก, ถมเถ, เกลื่อนกลาด
อุดมสมบูรณ์ (v.) be plentiful See also: be abundant Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์ Ops. ขาดแคลน

be plentiful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be plentiful
Back to top