ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be plebeian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be plebeian*, -be plebeian-

be plebeian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รสนิยมต่ำ[v. exp.] (rotniyom ta) EN: have low taste ; have poor taste ; be plebeian FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be plebeian
Back to top