ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be perturbed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be perturbed*, -be perturbed-

be perturbed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P)
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated

be perturbed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
กระหม่า[n.] (kramā) EN: be nervous ; be perturbed FR:
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be agitated ; be anxious ; be perturbed FR: être perturbé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be perturbed
Back to top