ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be permeated with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be permeated with*, -be permeated with-

be permeated with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เต็มไปด้วย[v.] (tem pai dūa) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with FR: être plein de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be permeated with
Back to top