ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be perfect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be perfect*, -be perfect-

be perfect ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีพร้อม (v.) be perfect See also: be complete Syn. ปราศจากข้อเสีย, สมบูรณ์
บริบูรณ์ (v.) be perfect See also: be complete
ปราศจากข้อเสีย (v.) be perfect See also: be complete Syn. ดีพร้อม, สมบูรณ์
สมบูรณ์ (v.) be perfect See also: be complete Syn. บริบูรณ์
สมบูรณ์แบบ (v.) be perfect See also: be complete Syn. ปราศจากข้อเสีย, ดีพร้อม, สมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's my anniversary and I want it to be perfectมันเป็นวันครบรอบแต่งงานของฉัน ฉันอยากทำให้มันไม่มีที่ติ

be perfect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริบวรณ์[v.] (børibūan) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบูรณ์[v.] (børibūn) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
ปราศจากข้อเสีย[v. exp.] (prātsajāk k) EN: be perfect FR:
สมบูรณ์[v.] (sombūn) EN: be perfect FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be perfect
Back to top