ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be partially blind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be partially blind*, -be partially blind-

be partially blind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาฟาง[v.] (tāfāng) EN: have a blurred vision ; have a poor eyesight ; have poor vision ; have poor eyesight ; be partially blind FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be partially blind
Back to top