ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be panicky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be panicky*, -be panicky-

be panicky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be panicky
Back to top