ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be over crowded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be over crowded*, -be over crowded-

be over crowded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกคลัก ; ตกคลั่ก[v.] (tokkhlak) EN: abound ; congregate ; be congested ; be over crowded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be over crowded
Back to top