ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be outstanding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be outstanding*, -be outstanding-

be outstanding ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีเลิศ (v.) be outstanding See also: be extreme Syn. ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, ยอด, เด็ด
เฉียบ (v.) be outstanding See also: be extreme Syn. ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, ดีเลิศ, ยอด, เด็ด

be outstanding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be outstanding
Back to top