ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be on horse back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be on horse back*, -be on horse back-

be on horse back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี่ม้า[v. exp.] (khī mā) EN: ride a horse ; be on horse back ; mount a horse FR: monter à cheval ; faire du cheval

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be on horse back
Back to top