ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be on duty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be on duty*, -be on duty-

be on duty ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำเวร (v.) be on duty Syn. อยู่เวร, เข้าเวร
อยู่เวร (v.) be on duty See also: take turns being on duty Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่ยาม
เข้าผลัด (v.) be on duty Syn. อยู่เวร, เข้ากะ Ops. ออกเวร
เข้ายาม (v.) be on duty See also: take turns being on duty Syn. เฝ้ายาม, อยู่ยาม
เข้าเวร (v.) be on duty Syn. อยู่เวร, เข้ากะ, เข้าผลัด Ops. ออกเวร

be on duty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)

be on duty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าเวร[v.] (khaowēn) EN: be on duty ; be on shift ; begin a shift FR: être de service
ประจำการ[v.] (prajamkān) EN: be stationed ; be placed permanently ; be posted ; be on duty ; be in active service ; be on a active list ; service ; serve FR: être en service
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
รักษาการณ์[v. exp.] (raksākān) EN: be on duty ; be in charge ; watch over ; be on guard ; guard against FR: avoir la charge de ; veiller
ทำเวร[v.] (thamwēn) EN: be on duty FR:
แวน[v.] (waēn) EN: be on duty FR:
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer
อยู่เวร[v. exp.] (yū wēn) EN: be on duty ; take turns being on duty FR: être de service
อยู่ยาม[v.] (yūyām) EN: stand on guard ; keep watch ; be on guard duty ; be on duty FR: être de garde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be on duty
Back to top