ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be obliged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be obliged*, -be obliged-

be obliged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be obliged (vt.) แสดงการขอบคุณ See also: ขอบพระคุณ, ขอบใจ Syn. show gratitude, give thanks Ops. ignore, neglect

be obliged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只得[zhǐ dé, ㄓˇ ㄉㄜˊ, 只得] have no alternative but to; be obliged to

be obliged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be compelled (to) FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be obliged
Back to top