ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be not responsible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be not responsible*, -be not responsible-

be not responsible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่รับผิดชอบ[v. exp.] (mai rapphit) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility FR: décliner toute responsabilité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be not responsible
Back to top