ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be not convinced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be not convinced*, -be not convinced-

be not convinced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be not convinced
Back to top