ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be nimble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be nimble*, -be nimble-

be nimble ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรียว (v.) be nimble See also: be agile, active, brisk, lively Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว Ops. เซื่อง, เงื่องหงอย

be nimble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目先が利く;目先がきく[めさきがきく, mesakigakiku] (exp,v5k) to have foresight; to be farsighted; to be nimble-witted

be nimble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ว่องไว[v.] (wǿngwai) EN: be agile ; be quick ; be nimble FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be nimble
Back to top