ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be nervous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be nervous*, -be nervous-

be nervous ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสาทกิน (v.) be nervous Syn. ประสาทแดก
ประสาทแดก (v.) be nervous

be nervous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P)
神経を使う;神経をつかう[しんけいをつかう, shinkeiwotsukau] (exp,v5u) to be nervous; to be sensitive; to worry; to be fussy; to be precise

be nervous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
กระหม่า[n.] (kramā) EN: be nervous ; be perturbed FR:
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
หนักใจ[v.] (nakjai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart FR: être embarrassé ; être tracassé
ประหม่า[v.] (pramā) EN: feel bashful ; be nervous ; have stage fright ; have buck fever FR:
ประสาทกิน[v.] (prasātkin) EN: be nervous FR: être nerveux
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic FR: être énervé ; être nerveux
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
วุ่นวายใจ[v.] (wunwāijai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be nervous
Back to top