ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be muddy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be muddy*, -be muddy-

be muddy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥濘む[ぬかるむ, nukarumu] (v5m,vi) to be muddy; to be slushy
泥濘る[ぬかる, nukaru] (v5r,vi) to be muddy; to be slushy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be muddy
Back to top