ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be motionless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be motionless*, -be motionless-

be motionless ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยุดนิ่ง (v.) be motionless See also: be at a standstill Syn. นิ่ง, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่ Ops. เคลื่อนไหว, ไหว
อยู่นิ่ง (v.) be motionless See also: be at a standstill Syn. นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่ Ops. เคลื่อนไหว, ไหว

be motionless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับหลัก[v. (loc.)] (japlak) EN: be motionless FR:
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
หยุดนิ่ง[v. exp.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still FR: s'immobiliser
หยุดนิ่ง[v.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; halt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be motionless
Back to top