ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be moist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be moist*, -be moist-

be moist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
湿気る[しける;しっける, shikeru ; shikkeru] (v5r,v1,vi) (一段 form is mainly spoken language) to be damp; to be moist
潤う(P);霑う[うるおう, uruou] (v5u,vi) (1) to be moist; to be damp; to get wet; to be watered; (2) to profit by; to receive benefits; to receive favors (favours); (3) to become rich; to become at ease financially; (P)
潤む[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P)

be moist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be moist
Back to top