ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be modest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be modest*, -be modest-

be modest ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่อมตน (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน
นอบน้อมถ่อมตน (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว
สงบเสงี่ยม (v.) be modest See also: be reserved, be mild, be quiet
อ่อนน้อมถ่อมตัว (v.) be modest See also: be humble, act modestly, act humbly Syn. ถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน
เจียมกะลาหัว (v.) be modest See also: be moderate, be humble, know one´s place Syn. เจียมตัว
เจียมเนื้อเจียมตัว (v.) be modest See also: be humble, be moderate, know one´s place Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมตัว

be modest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกาย[v. exp.] (jīem kāi) EN: be modest ; be unassumung FR:
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhū) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place FR:
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa j) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place ; be unassuming FR: être humble ; être modeste
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be modest
Back to top