ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be missing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be missing*, -be missing-

be missing ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หายสาบสูญ (v.) be missing See also: be lost, disappear Syn. หายสูญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, nothing seems to be missingไม่ ดูเหมือนไม่มีอะไรหายไป

be missing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不见了[bù jiàn le, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙, 不见了 / 不見了] disappear; be missing

be missing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P)
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ขาดหายไป English: to be missing

be missing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดไป[v. exp.] (khāt pai) EN: be missing ; be short ; omit FR: manquer ; être à court 
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be missing
Back to top