ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be misguided

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be misguided*, -be misguided-

be misguided ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงทาง (v.) be misguided See also: be misled, be mistaken Syn. หลงผิด

be misguided ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; be mistaken ; have a wrong idea about ; take the wrong path FR: se faire une fausse idée ; être dans l'erreur
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[v. exp.] (long phit) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
หลงทาง[v. exp.] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost ; be misguided ; go astray FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin ; errer ; se gourer (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be misguided
Back to top