ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be miserly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be miserly*, -be miserly-

be miserly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be miserly
Back to top