ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be mild

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be mild*, -be mild-

be mild ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild FR:
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be mild
Back to top