ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be meticulous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be meticulous*, -be meticulous-

be meticulous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be meticulous
Back to top