ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be merciful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be merciful*, -be merciful-

be merciful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind (to) ; be merciful ; be fond (of) ; have affection for ; have tender feelings for FR: affectionner ; aimer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be merciful
Back to top