ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be melancholic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be melancholic*, -be melancholic-

be melancholic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be melancholic
Back to top