ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be lodged in the throat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be lodged in the throat*, -be lodged in the throat-

be lodged in the throat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แค้นคอ[v.] (khaēnkhø) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat ; have something stuck in the throat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be lodged in the throat
Back to top