ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be loaded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be loaded*, -be loaded-

be loaded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
載る[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P)

be loaded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทุก [v.] (banthuk) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden FR: charger ; transporter ; mettre sur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be loaded
Back to top