ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be linked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be linked*, -be linked-

be linked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁がある[えんがある, engaaru] (exp) to be fated to; be linked by fate

be linked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประพัทธ์[v.] (praphat) EN: be linked to FR:
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธน์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธ-[pref.] (samphantha-) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be linked
Back to top