ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be limited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be limited*, -be limited-

be limited ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòu, ㄧㄡˋ, 囿] park; to limit; be limited to

be limited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r,vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P)
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P)

be limited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted FR: être particulier ; être spécifique
จำเพาะ[v.] (jamphǿ) EN: be particular ; be specific ; be limited FR: centrer ; axer
มีจำกัด[v. exp.] (mī jamkat) EN: be limited FR: avoir une limite ; être limité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be limited
Back to top