ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be light-hearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be light-hearted*, -be light-hearted-

be light-hearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be light-hearted
Back to top