ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be less than

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be less than*, -be less than-

be less than ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)

be less than ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิ่งหย่อน[v. exp.] (ying yǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be less than
Back to top