ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be late

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be late*, -be late-

be late ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ทันเวลา (v.) be late See also: be not in time, be tardy Syn. สาย, ล่า, ล่าช้า, ช้า, เลยเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Or you'll be late for your next lessonหรือไม่อย่างนั้นก็จะสายสำหรับชั้นเรียนต่อไป
You'll be late for schoolเธอจะไปโรงเรียนสายนะ
I'm going to be lateฉันกำลังสาย ฉันจะโทรหาคุณทีหลังนะ
Don't be lateอย่าสายนะ

be late ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遅れる(P);後れる[おくれる, okureru] (v1,vi) (See 遅刻) to be late; to be delayed; to fall behind schedule; to be overdue; (P)

be late ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาช้าไปหน่อย[v. exp.] (mā chā pai ) EN: be late FR:
ไม่ทันเวลา[v. exp.] (maithan wēl) EN: be late ; be not in time ; be tardy FR: être en retard ; arriver tardivement
มาสาย[v. exp.] (mā sāi) EN: be late (in the morning) ; come late FR: arriver tardivement (le matin) ; être en retard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be late
Back to top