ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be kind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be kind*, -be kind-

be kind ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมตตา (v.) be kind See also: be benevolent, be kind-hearted, be good-natured, be generous Syn. ใจอารี, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
ใจดี (v.) be kind See also: be benevolent, be kind-hearted, be good-natured, be generous Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
ใจอารี (v.) be kind See also: be benevolent, be kind-hearted, be good-natured, be generous Syn. เมตตา, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
โปรดเกล้า (v.) be kind enough to Syn. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ, กรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ (v.) be kind enough to Syn. กรุณา
มีกะใจ (v.) be kindhearted See also: be thoughtful, be considerate, be benevolent, have the will Syn. มีแก่ใจ, มีน้ำใจ

be kind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year)
優しくする[やさしくする, yasashikusuru] (exp,vs-i) to be kind to; to treat kindly
労る(P);労わる(io)[いたわる, itawaru] (v5r,vt) (1) to pity; to sympathize with; to sympathise with; to console; to be kind to; (2) to tend to (e.g. an injury); to care for; to nurse; (P)
熾きる[おきる, okiru] (v1,vi) to be kindled (fire); to be made
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls
草食系男子[そうしょくけいだんし, soushokukeidanshi] (n) (See 草食男子・そうしょくだんし・1) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented

be kind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วย...[X] (chūay ...) EN: Please … ; Please do me a favour ; be kind enough to … FR: ... s'il vous plaît ? ; Veuillez … ; Auriez-vous l'amabilité de ...
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind (to) ; be merciful ; be fond (of) ; have affection for ; have tender feelings for FR: affectionner ; aimer
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
กรุณา[v.] (karunā) EN: be kind ; to have mercy on ; favour FR: avoir l'amabilité ; avoir la gentillesse ; avoir l'obligeance ; prier
กรุณา[v. exp.] (karunā) EN: please ; be kind FR: s'il vous plaît ; je vous en prie ; ayez l'amabilité de ; soyez gentil de
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
ปรานีปราศรัย[v.] (prānīprāsai) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for FR:
โปรดเกล้า[v. exp.] (prōt klāo) EN: be kind enough to FR:
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม = โปรดเกล้าฯ[X] (prōtklāoprō) EN: graciously pleased to ; be kind enough to ; officially endorse FR:
โต้หลง[v.] (tōlong) EN: help ; be kind ; favour ; favor (Am.) FR:
กรุณาปรานี[v.] (karunāprānī) EN: be kind-hearted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be kind
Back to top