ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be killed on the spot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be killed on the spot*, -be killed on the spot-

be killed on the spot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตายคาที่[v. exp.] (tāi khāthī) EN: die instantaneously ; be killed on the spot FR: mourir sur le coup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be killed on the spot
Back to top