ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be just

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be just*, -be just-

be just ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท่าๆ กัน (v.) be just about the same See also: be on a par with Syn. สูสี, คู่คี่, พอๆ กัน
ไล่เลี่ย (v.) be just about the same See also: be on a par with Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน

be just ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)

be just ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้ารอยเดิม[v. exp.] (khaorøi doē) EN: repeat itself ; be just like before FR:
กลับหน้ามือเป็นหลังมือ[v. (loc.)] (klapnāmeūpe) EN: turn out to be just the opposite ; become just the opposite ; do a complete U-turn FR:
กลับตาลปัตร[v.] (klaptālapat) EN: be reversed ; be just the opposite ; reverse ; make a reversal ; turn upside down FR:
หน้ามือเป็นหลังมือ[v. exp.] (nā meū pen ) EN: reverse ; turn out to be just the opposite FR:
พูดไปเรื่อย[v. exp.] (phūt pai re) EN: ramble ; be garrulous ; be just talk ; speak to no purpose FR: être un moulin à paroles
อยู่ติดกับ[v. exp.] (yū tit kap) EN: be just along FR: se situer à côté de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be just
Back to top