ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be jammed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be jammed*, -be jammed-

be jammed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
込み合う;込合う;混み合う;混合う;こみ合う[こみあう, komiau] (v5u,vi) to be crowded; to be packed; to be jammed

be jammed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed ; crowd FR: emplir
ติด[v.] (tit) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged FR: être bloqué ; être coincé ; coincer
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck ; be in trouble ; be impeded ; be in difficulty FR: être bloqué ; être coincé
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng FR:

be jammed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ladehemmung {f} | Ladehemmung haben (Gewehr)jam | to be jammed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be jammed
Back to top