ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be jailed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be jailed*, -be jailed-

be jailed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食らい込む[くらいこむ, kuraikomu] (v5m,vi) to be sent up; to be imprisoned; to be jailed; to be gaoled

be jailed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถูกจำ[v. exp.] (thūk jam) EN: be jailed ; be imprisoned FR:
ถูกขัง[v. exp.] (thūk khang) EN: be jailed ; be imprisoned FR: être emprisonné
ติดคุก[v. exp.] (tit khuk) EN: be in jail ; be jailed ; go to jail ; be in prison ; be imprisoned ; be behind bars FR: être emprisonné ; être détenu ; être incarcéré ; être derrière les barreaux ; aller en taule (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be jailed
Back to top