ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be irrelevant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be irrelevant*, -be irrelevant-

be irrelevant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, 不相干] be irrelevant; have nothing to do with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be irrelevant
Back to top