ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be irregular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be irregular*, -be irregular-

be irregular ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะลักทะแลง (v.) be irregular See also: be disorder, be uncontrolled Ops. มีระเบียบ

be irregular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลักทะแลง[v.] (thalakthala) EN: be irregular FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be irregular
Back to top