ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be intricate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be intricate*, -be intricate-

be intricate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be intricate
Back to top