ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be interested in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be interested in*, -be interested in-

be interested in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be interested in (vt.) สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร) Syn. keep abreast of

be interested in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝักใฝ่[v.] (fakfai) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in FR:
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
สน[v.] (son) EN: be interested ; be interested in ...  ; care FR: être intéressé ; être intéressé par …
สนใจภาษาอังกฤษ[v. exp.] (sonjai phās) EN: be interested in the English language FR:
ไยดี[v.] (yaidī) EN: be concerned about/with ; care about ; take an interest (in) ; have concern (for) ; mind ; be interested in ; pay attention to FR: se soucier de ; s'inquiéter de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be interested in
Back to top