ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be intent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be intent*, -be intent-

be intent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be intent
Back to top