ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be intense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be intense*, -be intense-

be intense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy FR:
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be intense
Back to top