ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be insatiable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be insatiable*, -be insatiable-

be insatiable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious FR: être avide de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be insatiable
Back to top