ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be inquisitive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be inquisitive*, -be inquisitive-

be inquisitive ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอกแซก (v.) be inquisitive See also: be nosy

be inquisitive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
聞きたがる[ききたがる, kikitagaru] (v5r) to be curious; to be inquisitive

be inquisitive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซอกแซก[v.] (søksaēk) EN: probe ; be nosey ; be inquisitive FR:
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive FR: fouiner ; fureter
สอดรู้สอดเห็น[v.] (søtrū-søthe) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome FR: fouiner ; fureter
อยากรู้อยากเห็น[v.] (yāk rū yāk ) EN: be curious ; be anxious to know ; be inquisitive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be inquisitive
Back to top